Algemene voorwaarden

Uw gebruik van de site ‘www.immobia.be’ houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt :

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke prestatie en/of dienstverlening door IMMO BIA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Zandstraat 27 en met ondernemingsnummerBE 0842.962.959 evenals bij ieder gebruik van de website www.immobia.be.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigenvoorwaarden, die in geen geval tegen IMMO BIA BVBA kunnen worden ingeroepen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien IMMO BIA BVBA deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door IMMO BIA BVBA schriftelijk bevestigd worden.

IMMO BIA BVBA is de commerciële benaming voor de vastgoedactiviteiten van BVBA SANABURA met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Zandstraat 27, ingeschreven in de Kruispuntbank vanOndernemingen onder het nummer 0842.962.95.

Op de website www.immobia.be biedt IMMO BIA BVBA haar diensten aan door gebruik van een online-platform.

Deontologie: de deontologische regels, van toepassing op alle vastgoedmakelaars van België zijn terug te vinden op volgende site :  https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar 

Artikel 2 : Betrouwbaarheid van de informatie op de website

Als Immo BIA BVBA doen wij al het nodige om op onze website betrouwbare, actuele, volledige en nauwkeurige vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Immo Bia BVBA kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.

IMMO BIA BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...)omtrent het vastgoed, de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed te controleren door contact met ons op te nemen.

Artikel 3 : Beschikbaarheid van de website

IMMO BIA BVBA doet haar best om de website www.immobia.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Echter behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving, de toegang tot de website te onderbreken om technische en/of andere redenen. Eveneens behouden we ons het recht onze diensten te beëindigen.

IMMO BIA BVBA kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en eventuele gevolgen voor u of voor een derde. Versie Wij behouden ons eveneens het recht éénzijdig de toegang te verbieden tot een deel of de gehele website voor elke fysieke of rechtspersoon, die :

  • onze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • op één of andere manier de goede reputatie van IMMO BIA BVBA en de website zou schenden
  • inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • de website zouden aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde persoon gerechtelijk te vervolgen.

Artikel 4 : Links naar andere sites

De website van IMMO BIA BVBA bevat hyperlinks naar websites die beheerd worden door derden of naar inhoud die van derden uitgaat. IMMO BIA BVBA is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van de inhoud van deze websites, en kan nooit beschouwd worden als instantie die deze websites en/of de inhoud ervan goedkeurt, publiceert of wettigt. Enkel de uitbaters van deze websites treft de verantwoordelijkheid inzake het naleven van de wetgeving en de reglementeringen in verband met de producten en diensten die zij aanbieden op hun site.Artikel 

5 : Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van IMMO BIA BVBA (Sanabura BVBA) behoren tot diens eigenauteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van IMMO BIA BVBA.

De aanwezigheid van handels- en domein namen, merknamen, logo’s, beelden, foto’s en video’s, teksten,tekeningen, data en benamingen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe totIMMO BIA BVBA of derden.

IMMO BIA BVBA (Sanabura BVBA) draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van IMMO BIA BVBA worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste IMMO BIA BVBA te informeren. IMMO BIA BVBA zal de nodige stappen ondernemen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen. Deze meldingen dienen ons per email kenbaar gemaakt te worden op volgend emailadres : sabrina@immobia.be. 

Artikel 6 : Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan;elektriciteitsstoringen, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zou duren, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele reeds geleverde prestaties en/of goederen zullen in alle redelijkheid worden gefactureerd.   

Artikel 7 : Wet van toepassing en Rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website, informatie en documentatie ter beschikking gesteld door IMMO BIA BVBA, is Belgisch wet van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. 

Voor zover van toepassing kunnen betwistingen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van hetBIV, beroepsinstituut voor de vastgoedmakelaars. 

Artikel 8 : Discretieplicht

Elke vastgoedmakelaar die een klant bijstaat in de behandeling van diens dossier is gebonden door een discretieplicht .

De discretieplicht van makelaars (wettelijk geregeld door artikel 34 en 35 koninklijk besluit van 27september 2006, BS18 oktober 2006) is van toepassing op alle materies, is onbeperkt in de tijd.

Deze discretieplicht houdt in dat de vastgoedmakelaar geen gegevens, feiten en meningen met betrekking tot een opdracht mag vrijgeven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen,dit zowel tijdens als na zijn opdracht.

Er is geen sprake van niet-naleving van de discretieplicht indien de informatie met betrekking tot eenopdracht door de vastgoedmakelaar verstrekt wordt, ondermeer:

  • bij het voeren van zijn persoonlijk verweer in gerechtelijke of tuchtrechtelijke aangelegenheden;
  • wanneer hij vaststelt dat er bedrieglijk gehandeld wordt met inbreuk op zijn rechten of die van zijn opdrachtgever en het blijkt dat de mededeling van de informatie betreffende de opdracht moet gebeuren om deze rechten te herstellen of te bewaren;
  • wanneer informatie die nuttig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht moet verstrekt of uitgewisseld worden met de personen die daarbij betrokken zijn.

IMMO BIA BVBA verbindt zich uitdrukkelijk tot de naleving van het beroepsgeheim.

Artikel 9 : Ereloon, facturatie en betaling

De prestaties van IMMO BIA BVBA zullen worden aangerekend op basis van het tarief en de modaliteiten die tussen IMMO BIA BVBA en de klant zijn overeengekomen én dewelke schriftelijk bevestigd worden inde bemiddelingsovereenkomst.

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 5% en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij laattijdige betaling is tevens een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het factuurbedrag van toepassing, met een minimum van 150 EUR.

WEDERKERIGHEIDSPRINCIPE : Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt,zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering van de aangeboden dienst, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de forfaitair overeengekomen prijs dan wel 10% van de reeds gefactureerde prestaties, met een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade. 

Artikel 10 : GDPR - Verwerking van persoonsgegevens – Privacy beleid

Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy Beleid.

IMMO BIA BVBA verbindt er zich toe haar activiteiten te verrichten in overeenstemming met de GDPR wetgeving zoals geldend ten tijde van de verwerking.

De klant erkent het privacy beleid van IMMO BIA BVBA te hebben gelezen en aanvaard. U hebt het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen.

Het voormelde Privacy Beleid maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be * Drukpersstraat 35 * 1000 Brussel)